วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • Email This
 • Print This
PTT Group : วิสัยทัศน์
"บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ"
PTT Group : พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมี อย่างครบวงจร ในฐานะเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมีพันธกิจ ในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ดังต่อไปนี้

ต่อประเทศ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหา พลังงานในปริมาณที่เพียงพอมีคุณภาพได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ต่อสังคมชุมชม
เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อผู้ถือหุ้น
ดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

 • ต่อลูกค้า
  สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
  ที่มีคุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาเป็นธรรม
 • ต่อคู่ค้า
  ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของ
  ความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
 • ต่อพนักงาน
  สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการ
  ทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต การทำงานของพนักงานทัดเทียม บริษัทชั้นนำเพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

Thailand Web Stat