โครงสร้างผู้ถือหุ้น
  • Email This
  • Print This

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ปตท. ณ วันที่ 5 กันยายน 2559

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 กระทรวงการคลัง 1,459,885,575 51.11
2 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 211,927,800 7.42
3 กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 211,927,800 7.42
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 189,837,203 6.65
5 CHASE NOMINEES LIMITED 84,930,326 2.97
6 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 41,304,768 1.45
7 GIC PRIVATE LIMITED 33,421,100 1.17
8 THE BANK OF NEW YORK MELLON 30,137,700 1.06
9 สำนักงานประกันสังคม 28,260,000 0.99
10 EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD 21,629,500

0.76

Thailand Web Stat