บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พลังที่ยั่งยืน เพื่อไทย |Oil, Gas, Petroleum, Petrochemical, Refining
การประชุมผู้ถือหุ้น
  • Email This
  • Print This
  ดาวน์โหลด
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า .PDF
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า
   

  ดาวน์โหลด   ดาวน์โหลด
หนังสือประชุมผู้ถือหุ้น .PDF รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น .PDF
สามัญประจำปี 2560 (ส่วนที่แก้ไข)    
สามัญประจำปี 2560
สามัญประจำปี 2559 สามัญประจำปี 2559
สามัญประจำปี 2558 สามัญประจำปี 2558
สามัญประจำปี 2557 สามัญประจำปี 2557
สามัญประจำปี 2556 สามัญประจำปี 2556
สามัญประจำปี 2555 สามัญประจำปี 2555
สามัญประจำปี 2554 สามัญประจำปี 2554
สามัญประจำปี 2553 สามัญประจำปี 2553
สามัญประจำปี 2552 สามัญประจำปี 2552
สามัญ ประจำปี 2551 สามัญ ประจำปี 2551
วิสามัญ ครั้งที่ 1/2550 วิสามัญ ครั้งที่ 1/2550
สามัญประจำปี 2550 สามัญประจำปี 2550
สามัญประจำปี 2549 สามัญประจำปี 2549

Thailand Web Stat