เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ corporatesecretary@pttplc.com
สามัญประจำปี 2561
  • ปรับปรุงข้อมูลของระเบียบวาระที่ 3
สามัญประจำปี 2560 (ส่วนที่แก้ไข) PDF
สามัญประจำปี 2560 PDF
สามัญประจำปี 2559 PDF
สามัญประจำปี 2558 PDF
สามัญประจำปี 2557 PDF
สามัญประจำปี 2556 PDF
สามัญประจำปี 2555 PDF
สามัญประจำปี 2554 PDF
สามัญประจำปี 2553 PDF
สามัญประจำปี 2552 PDF
สามัญประจำปี 2551 PDF
วิสามัญ ครั้งที่ 1/2550 PDF
สามัญประจำปี 2550 PDF
สามัญประจำปี 2549 PDF
สามัญประจำปี 2561 PDF
สามัญประจำปี 2560 (มีแก้ไขข้อความหน้า12-13) PDF
สามัญประจำปี 2559 PDF
สามัญประจำปี 2558 PDF
สามัญประจำปี 2557 PDF
สามัญประจำปี 2556 PDF
สามัญประจำปี 2555 PDF
สามัญประจำปี 2554 PDF
สามัญประจำปี 2553 PDF
สามัญประจำปี 2552 PDF
สามัญประจำปี 2551 PDF
วิสามัญ ครั้งที่ 1/2550 PDF
สามัญประจำปี 2550 PDF
สามัญประจำปี 2549 PDF