ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • RSS Feed
  • Email This
  • Print This
ค้นหาข่าว:


ปี: เดือน:

ถัดไป >

การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เอกสารต่างๆจะอยู่ในรูปแบบ PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม Acrobat Rader กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฟรี

Date Topics
21 เม.ย. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ของบริษัท
21 เม.ย. 2560 แจ้งแก้ไขระเบียบวาระการประชุมเรื่องการปรับโครงสร้าง ปตท. และขอถอนระเบียบวาระการประชุมเรื่อง ESOP สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
20 เม.ย. 2560 แก้ไขวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
18 เม.ย. 2560 แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ย
18 เม.ย. 2560 แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ย
03 เม.ย. 2560 การรายงานผลการรับซื้อคืนหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจำนวนสองรุ่นที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2578 และ พ.ศ. 2585
28 มี.ค. 2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
27 มี.ค. 2560 การเผยแพร่ Roadshow/Conference Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
17 มี.ค. 2560 การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
17 มี.ค. 2560 การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 และการปรับโครงสร้าง ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจน้ำมัน
17 มี.ค. 2560 แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
14 มี.ค. 2560 สัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกันกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
13 มี.ค. 2560 การเผยแพร่ Roadshow/Conference Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
06 มี.ค. 2560 การซื้อคืนหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริการุ่น PTTF358A และรุ่น PTTF42OA
28 ก.พ. 2560 แต่งตั้งกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
23 ก.พ. 2560 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation Q4/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
20 ก.พ. 2560 กรรมการพ้นจากการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
17 ก.พ. 2560 งบการเงินรายปี 2559 [แก้ไขเพิ่มเติมรายงานผู้สอบบัญชีข้อ1 การประมาณปริมาณสำรองปิโตรเลียม และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24] (ตรวจสอบแล้ว)
17 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
17 ก.พ. 2560 งบการเงินรายปี 2559 [แก้ไขรายงานผู้สอบบัญชีในย่อหน้าที่ 1 บรรทัดสุดท้าย] (ตรวจสอบแล้ว)

ถัดไป >


Thailand Web Stat