ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
  • RSS Feed
  • Email This
  • Print This
ค้นหาข่าว:


ปี: เดือน:

ถัดไป >

การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์เอกสารต่างๆจะอยู่ในรูปแบบ PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม Acrobat Rader กรุณาคลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฟรี

Date Topics
27 มี.ค. 2560 การเผยแพร่ Roadshow/Conference Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
17 มี.ค. 2560 การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
17 มี.ค. 2560 การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 และการปรับโครงสร้าง ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจน้ำมัน
17 มี.ค. 2560 แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
14 มี.ค. 2560 สัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกันกับบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
13 มี.ค. 2560 การเผยแพร่ Roadshow/Conference Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
06 มี.ค. 2560 การซื้อคืนหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริการุ่น PTTF358A และรุ่น PTTF42OA
28 ก.พ. 2560 แต่งตั้งกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
23 ก.พ. 2560 การเผยแพร่ Analyst Meeting Presentation Q4/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
20 ก.พ. 2560 กรรมการพ้นจากการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
17 ก.พ. 2560 งบการเงินรายปี 2559 [แก้ไขเพิ่มเติมรายงานผู้สอบบัญชีข้อ1 การประมาณปริมาณสำรองปิโตรเลียม และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24] (ตรวจสอบแล้ว)
17 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
17 ก.พ. 2560 งบการเงินรายปี 2559 [แก้ไขรายงานผู้สอบบัญชีในย่อหน้าที่ 1 บรรทัดสุดท้าย] (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
16 ก.พ. 2560 นำส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2559 และปี 2559
16 ก.พ. 2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
16 ก.พ. 2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
14 ก.พ. 2560 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม ปตท. ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเคมีสายโพรเพน และสายพลาสติกชีวภาพ รวมถึงธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง
06 ก.พ. 2560 แจ้งจำนวนการใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดสำหรับหุ้นกู้ไม่มีประกัน ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดของบริษัท ปตท. ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (PTTC243A)
03 ก.พ. 2560 แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสิทธิในการรับชำระคืนดอกเบี้ย (มีนาคม 2560)

ถัดไป >


Thailand Web Stat