เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
ค้นหาข่าว:
ปี: เดือน:

แจ้งการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
รายงานความคืบหน้าการปรับโครงสร้างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยธุรกิจน้ำมัน
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กันยายน 2018)
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (สิงหาคม 2018)
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กรกฎาคม 2018)
แจ้งปรับลดแผนการลงทุนปี 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
การเผยแพร่ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
การเผยแพร่ Presentations ของ Knowledge Management, Analyst Meeting และ Opportunity Day Q1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แต่งตั้งกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
การเผยแพร่ Conference call presentation ผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)