เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
ค้นหาข่าว:
ปี: เดือน:

การจัดตั้งบริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องการจัดตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
การเผยแพร่ Press Meeting, Opportunity Day Q2/2560 และ Roadshow Presentations บนเว็บไซต์ของบริษัท
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
การขายหุ้นในบริษัทร่วมทุน Keloil-PTT LPG Sdn Bhd (KPL)
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การเผยแพร่ Presentation ของ Analyst Meeting Q2/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือนและงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
การจัดตั้งบริษัท PTTGL Investment Limited และการลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อเข้าซื้อหุ้นในบริษัท PETRONAS LNG 9 Sdn Bhd ในประเทศมาเลเซีย
การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้อินโดนีเซียจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย
แจ้งการดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่น จำกัด
รายงานความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม ปตท. ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเคมีสายโพรเพน และสายพลาสติกชีวภาพ รวมถึงธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง