เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
ค้นหาข่าว:
ปี: เดือน:

แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
(แก้ไข) กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้อินโดนีเซียขอถอนฟ้องคดีจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย
กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้อินโดนีเซียขอถอนฟ้องคดีจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย
ระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
การเผยแพร่ Presentation ของ Analyst Meeting Q4/2560 และ YE2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
การเผยแพร่ Conference call presentation ผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
การซื้อหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จากธนาคารออมสิน
แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2561 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560
การจัดตั้งบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
นำส่งงบการเงินและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2560 และปี 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)