เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
ค้นหาข่าว:
ปี: เดือน:

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) (Revised)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับงวด 3 เดือน และงวด 9 เดือน
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (ธันวาคม 2561)
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและขอขึ้น SP (พฤศจิกายน 2561)
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤศจิกายน 2561)
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข PDF)
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
แต่งตั้งประธานกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
การเผยแพร่ Presentations ของ Conference call, Press Meeting และ Analyst Meeting ของผลการดำเนินงาน ปตท. ใน Q2/2561 และ 1H2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
การแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่