เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
ค้นหาข่าว:
ปี: เดือน:

การเผยแพร่ Presentations ของ Knowledge Management, Analyst Meeting และ Opportunity Day Q1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แต่งตั้งกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
การเผยแพร่ Conference call presentation ผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
การจัดตั้งบริษัทใหม่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อดำเนินธุรกิจกาแฟ "Cafe Amazon"
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
กำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PTT
กรรมการลาออก
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (มิถุนายน 2018)
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (พฤษภาคม 2018)
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)