เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
ค้นหาข่าว:
ปี: เดือน:

แต่งตั้งประธานกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
การเผยแพร่ Presentations ของ Conference call, Press Meeting และ Analyst Meeting ของผลการดำเนินงาน ปตท. ใน Q2/2561 และ 1H2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
การแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
เผยแพร่สรุปผลการดาเนินงานของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับงวด 3 เดือน และงวด 6
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
การจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจหล่อลื่นในประเทศจีน (PTTOR China)
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
แจ้งการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการใหม่
รายงานความคืบหน้าการปรับโครงสร้างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยธุรกิจน้ำมัน
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กันยายน 2018)
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (สิงหาคม 2018)