เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
ค้นหาข่าว:
ปี: เดือน:

แต่งตั้งกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดของผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC247A
การแต่งตั้งกรรมการ การเปลี่ยนแปลงกรรมการเฉพาะเรื่องและการพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง
การเผยแพร่เอกสารนำเสนอของแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บนเว็บไซต์ของบริษัท
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (มีนาคม 2562)
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (กุมภาพันธ์ 2562)
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ (มกราคม 2562)
แจ้งแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การต่อสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.
กรรมการลาออก
กรรมการลาออก
การจัดตั้ง Map Ta Phut Air Products Company Limited
การเผยแพร่ Presentations ของ Analyst Meeting และ Opportunity Day ของผลการดำเนินงาน ปตท. ใน Q3/2561 และ 9M/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว) (Revised)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)