เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
ค้นหาข่าว:
ปี: เดือน:

การเผยแพร่ Presentation ของ Analyst Meeting Q3/2560 , Opportunity Day Q3/2560 และ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
เผยแพร่งบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
การแจ้งจำนวน Applicable Premium สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.375 ต่อปี
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสิทธิในการรับชำระคืนงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย (ธันวาคม 2560)
แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ย (พฤศจิกายน 2560)
การไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.375 ต่อปี
แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2560 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
กรรมการลาออก
การจัดตั้งบริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่องการจัดตั้งบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด