เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
ค้นหาข่าว:
ปี: เดือน:

แต่งตั้งกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ย
การเผยแพร่ Presentation ของแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2561-2565) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2561-2565) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การต่อสัญญาการกู้ยืมเงินระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.
การเผยแพร่ Presentation ของ Analyst Meeting Q3/2560 , Opportunity Day Q3/2560 และ Roadshow Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
เผยแพร่งบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือนและงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
การแจ้งจำนวน Applicable Premium สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.375 ต่อปี
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์หุ้นกู้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อสิทธิในการรับชำระคืนงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย (ธันวาคม 2560)