เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย 2559 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.18 2.21
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.58 1.61
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 11.75 12.28
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 30.64 29.32
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 9.79 10.87
ระยะเวลาชาระหนี้ วัน 36.77 33.12
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
อัตรากำไรขั้นต้น % 14.79% 15.40%
อัตรากำไรสุทธิ % 7.54% 9.25%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 12.96% 17.09%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 5.88% 8.27%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 11.70% 16.91%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.78 0.89
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.52 0.42
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย เท่า 9.23 11.01
กำไรสุทธิต่อหุ้น
กำไรสุทธิต่อหุ้น บาท/หุ้น 32.68 46.74

หมายเหตุ:

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน หาร หนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด+เงินลงทุนชั่วคราว+ลูกหนี้การค้า หาร หนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = รายได้จากการขายและการให้บริการ หาร ลูกหนี้การค้าเฉลี่ย
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 หาร อัตราหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้ = ต้นทุนขายและการให้บริการ หาร เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย
ระยะเวลาชาระหนี้ = 360 หาร อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้
อัตรากำไรขั้นต้น = กำไรขั้นต้น หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ
อัตรากำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ หาร รายได้จากการขายและการให้บริการ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไรสุทธิ หาร ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรสุทธิ หาร สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = กำไรสุทธิ หาร สินทรัพย์ถาวรรวมเฉลี่ย
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้จากการขายและการให้บริการ หาร สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หาร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย = กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน+ภาษีจ่ายจากการดำเนินงาน หาร ดอกเบี้ยจ่ายจากการจัดหาเงิน
กำไรสุทธิต่อหุ้น = กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ หาร จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างงวด