เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
  2557 2558 2559
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,605,062 2,025,552 1,718,846
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นและรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (EBITDA) 275,450 286,214 312,526
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 58,678 19,936 94,609
งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 2,250,351 2,173,996 2,232,331
หนี้สินรวม 1,195,657 1,086,309 1,060,734
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 371,408 390,540 408,649
ส่วนของบริษัทใหญ่ 683,287 697,147 762,948
หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น) 2,856 2,856 2,856
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1/ 239.22 244.07 267.14
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1/ 20.34 6.73 32.68
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 11.00 10.00 6.002/
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 54.1 148.6 35.82/
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท) 324 244 372
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 2.60 1.52 7.54
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 8.69 2.89 12.96
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 3.02 1.39 5.88
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.69 0.61 0.52
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.39 0.29 0.19
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 1.50 1.10 0.71
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 10.99 9.50 9.23

หมายเหตุ:

1/ คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,856.30 ล้านหุ้น และวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 2,856.30 ล้านหุ้น

2/ เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559