เมนู EN

ขนาดตัวอักษร

การแสดงผล

ภาษา

TH EN
  2558 2559 2560
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,025,552 1,718,846 1,995,722
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 286,214 312,526 345,395
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 19,936 94,609 135,180
งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 2,173,996 2,232,331 2,232,314
หนี้สินรวม 1,086,309 1,060,734 983,759
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 390,540 408,649 429,884
ส่วนของบริษัทใหญ่ 697,147 762,948 818,672
หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น) 2,856 2,856 2,856
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 244.07 267.14 286.65
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 6.73 32.68 46.74
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 10.00 16.00 20.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 148.6 49.0 42.8
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท) 244 372 440
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 1.52 7.54 9.25
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 2.89 12.96 17.09
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 1.39 5.88 8.27
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.61 0.52 0.42
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.19 0.11
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 1.10 0.71 0.39
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 9.50 9.23 11.01