ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
  • Email This
  • Print This
  ปรับปรุงใหม่
2557
2558
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,605,062 2,026,912
กำไรก่อนหักต้นทุนการเงิน ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น และรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (EBITDA) 275,450 284,828
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท 58,678 19,936

 

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 2,250,351 2,173,996
หนี้สินรวม 1,195,657 1,086,309
ส่วนของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 371,408 390,540
ส่วนของบริษัทใหญ่ 683,287 697,147

 

หุ้น หรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น) 2,856 2,856
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1/ 239.22 244.07
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1/ 20.34 6.73
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 11.00 10.002/
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 54.1 148.6
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท) 324.00 244.00

 

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ (ร้อยละ) 3/ 2.603/ 1.523/
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 8.69 2.89
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 3.02 1.39
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.69 0.61
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.39 0.29
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า) 1.50 1.10
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 4/ 10.99 4/ 9.50 4/

หมายเหตุ:

1/ คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 2,856.30 ล้านหุ้น และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 2,856.30 ล้านหุ้น

2/ เป็นอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และให้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 11 เมษายน 2559

3/ อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ = กำไรสุทธิ/รายได้จากการขายและการให้บริการ ทั้งนี้สูตรได้มีการปรับจากเดิม อัตรากำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ/ขายสุทธิ เพื่อให้การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละงวดสะท้อนผลการดำเนินงานธุรกิจปกติอย่างแท้จริง (ไม่รวมรายการที่มิได้เกิดประจำ หรือ non-recurring income)

4/ อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย = (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ภาษีจ่ายจากการดำเนินงาน)/ ดอกเบี้ยจ่ายจากการจัดหาเงิน ทั้งนี้สูตรได้มีการปรับจากเดิม อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย = กำไรก่อนหักต้นทุนการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น และรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (EBITDA)/ ดอกเบี้ยจ่ายการดำเนินงานและลงทุน


Thailand Web Stat